การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์ ผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ และร่องรอยเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเวลาต่อมา ประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวในแง่ที่ว่า องค์ความรู้ของประวัติศาสตร์จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้คนในอดีตที่มีความสัมพันธ์ต่อแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังมีส่วนสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกต่อแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวจนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาประวัติศาสตร์ศูนย์อำนาจของรัฐหรือประวัติศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นคุณค่าในวีรกรรมของผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณความดีเพื่อส่วนรวมผ่านร่องรอยหลักฐานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานต่างๆ ขณะที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นเรื่องของพัฒนาการชุมชนย่อยในสังคมใหญ่นั้นก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกในเชิงดังกล่าวไม่น้อย เนื่องจากสาระจะทำให้ชาวชุมชนท้องถิ่นรู้ที่มาของตนเองผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรม


จัดทำบล็อกเผยแพร่ความรู้การทำบอร์ดในรูปของลูกเต๋าเผยแพร่ความรู้การทำบอร์ดในรูปของลูกเต๋าเผยแพร่ความรู้


การทำบอร์ดในรูปของลูกเต๋าเผยแพร่ความรู้


การทำบอร์ดในรูปของลูกเต๋าเผยแพร่ความรู้


ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2

Otto der Heilige.jpg
        ภาพจากอินเตอร์เน็ต

              จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  หรือนักบุญไฮน์ริชคณะเบเนดิกติน
จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2  ในบาวาเรียในเยอรมนี พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของดยุกไฮน์ริชที่ 2 แห่งบาวาเรียและกีเซลาแห่งเบอร์กันดี ขณะที่พระบิดาทรงมีความขัดแย้งกับพระจักรพรรดิสององค์ก่อนหน้านั้น ไฮนริคก็หันเข้าวัดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงไปพึ่งอับราฮัม บิชอปแห่งไฟรซิง และต่อมาทรงได้รับการศึกษาจากสำนักศึกษาของมหาวิหารเซนต์แมรี ฮิลเดสไฮม์ เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ไฮน์ริชก็ทรงเป็นดยุกแห่งบาวาเรียในปี ค.ศ. 995

นิสาลักษณ์ ยิ้วประพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบัมแบร์ก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองบัมแบร์ก
 
ตัวเมืองเก่าของบัมแบร์กได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าที่ยังคงรักษาคุณลักษณะของเมืองในยุคกลางไว้อย่างเพียบพร้อม สถานที่น่าสนใจบางแห่งก็ได้แก่

- จวนบิชอปหลังเดิม ที่ประทับของบิชอปแห่งบัมแบร์กระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 
- จวนบิชอปหลังใหม่ ที่ประทับของบิชอปแห่งบัมแบร์กหลังจากคริสต์ศตวรรษที่ 17   
- อารามนักบุญมีคาเอล บนเนินหนึ่งของ เนินเจ็ดยอด ของบัมแบร์ก  
- ตึกเทศบาลเมืองเก่า สร้างคร่อมแม่น้ำเรกนิทซ์ที่เข้าได้จากสะพานสองข้าง   
- เวนิสน้อย กลุ่มบ้านของคนหาปลาที่น่าดูจากคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตามฝั่งแม่น้ำเรกนิทซ์  ตัวเมืองเก่าเวนิสน้อย กับ อารามนักบุญมีคาเอล
ภาพจากอินเตอร์เน็ตตึกเทศบาลเมืองเก่า
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

นิสาลักษณ์ ยิ้วประพันธ์

ยูเนสโก


ยูเนสโก

         
      ยูเนสโกยังบ่งชี้ไว้ด้วยว่า สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนาน จากประเทศชาติต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตสำนึกของมนุษยชาติ ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ยูเนสโกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
นิสาลักษณ์ ยิ้วประพันธ์
ขวัญฤทัย บุญชูช่วย

เกณฑ์การพิจารณามรดกโลก


     มรดกโลก

หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม
 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์  
เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่งหรือเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นตัวอย่างลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้างที่
เป็นตัวแทนการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม 
เป็นตัวอย่างลักษณะเด่นชัดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่มีความเปราะบางหรือเสื่อมสลายได้ง่าย
เป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญๆ ในอดีตของโลก รวมถึงแหล่งที่เป็นตัวแทนของยุคสำคัญๆ  ในอดีต
เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยาและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่  
เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากเป็นพิเศษ  
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิกพันธุ์และสัตว์ที่หายากหรือที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ รวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
 นิส่าลักษณ์  ยิ้วประพันธ์
ขวัญฤทัย บุญชูช่วย


อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์

ภาพจากอินเตอร์เน็ต
     
   อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ คือพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายมากที่สุดในโลก ตั้งแต่แหล่งชุ่มน้ำริมทะเล ป่าฝนเขตร้อนจนถึงภูเขาหิมะ นอกจากนั้นยังได้ขุดพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีเยี่ยมที่แสดงถึงความหลายหลายทางชีวภาพตั้งแต่ยุคบรรพกาล
ขวัญฤทัย  บุญชูช่วย

ธารน้ำแข็งแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธารน้ำแข็งแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
ภาพจากอินเตอร์เน็ต


            ธารน้ำแข็ง  ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ   ซึ่งมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา   การเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งทึ่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาจะทำให้พื้นดินที่รองรับเกิดร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับ   ธารน้ำแข็งจะค่อย ๆ  ครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะค่อย ๆ   ละลายกลายเป็นลำธาร น้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ เป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มีการเชื่อมพื้นที่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม กับสิ่ง แวดล้อมซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลเขตร้อนและพื้นที่ชุ่มน้ำ  และยังพบสิ่งผิดปกติคือ เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยชั้นหินที่หนา   แต่มีการละลายและการเพิ่มมวลของพื้นผิวที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้เกิดเป็นธารน้ำแข็ง
ขวัญฤทัย  บุญชูช่วย